Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

PRIVACY VERKLARING

Cornelis Bedrijfsauto’s BV (hierna ‘wij’) geeft in deze privacyverklaring uitleg over het gebruik van persoons-gegevens en over uw rechten.
Vanzelfsprekend houden wij ons aan wet- en regelgeving – waaronder de Algemene Verordening Gegevens-bescherming – en gaan wij vertrouwelijk om met medewerkers-, klant-, leveranciers- en sollicitantgegevens.

Veiligheid
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen ter bescherming van de persoons-gegevens om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij zorgen ervoor dat alleen de daartoe gerechtigde personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij maken gebruik van een goed beveiligd IT systeem dat door onze leverancier wordt onderhouden.

Verwerking persoonsgegevens
Wij verwerken enkel persoonsgegevens ten behoeve van het verlenen van onze diensten zoals op de website benoemd, het voldoen aan wettelijke verplichting en vanuit gerechtvaardigd belang.
De gegevensverwerking en bewaartermijn zijn beperkt tot wat noodzakelijk is en worden ook per onderdeel aangegeven. Wilt u uw gegevens laten corrigeren of verwijderen, dan kunt u een verzoek indienen via e-mailadres j.douwes@cornelis-bedrijfsautos.nl

Wij gebruiken bijzondere gegevens uitsluitend als
hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven door betrokkene
de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van rechten en plichten op het gebied van het arbeidsrecht en het sociale zekerheids- en sociale beschermingsrecht
de verwerking noodzakelijk is ter bescherming van de vitale belangen van een persoon als hij/zij fysiek of juridisch niet in staat is toestemming te geven
de betrokkene de persoonsgegevens zelf openbaar heeft gemaakt
de verwerking noodzakelijk is om redenen van zwaarwegend algemeen belang
de verwerking noodzakelijk is voor doeleinden van preventieve of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van de arbeidsgeschiktheid van de werknemer, medische diagnoses, het verstrekken van gezondheidszorg of sociale diensten of behandelingen dan wel het beheren van gezondheidszorgstelsels en -diensten of sociale stelsels en diensten
de verwerking noodzakelijk is om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid
Wij verwerken persoonsgegevens niet anders dan de hierboven uitgewerkte voorbeelden.

 

 

Medewerkers:
Gegevens van medewerkers worden in beginsel niet gedeeld met derden. In bepaalde gevallen kan het echter noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens te delen met derden waaronder, maar niet beperkt tot:
Derden die relevant zijn voor de diensten die wij uitvoeren
Derden, zoals toezichthouders en andere instanties, om aan wettelijke verplichtingen te voldoen
Externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in deze privacy verklaring omschreven doeleinden, zoals ICT-leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving. Wij zijn niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van een verwerker van ons, sluiten wij met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet.

Persoonsgegevens klanten en leveranciers
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van klanten en leveranciers:
Bedrijfsnaam
Postadres zakelijk
Telefoonnummer zakelijk
E-mailadres zakelijk

De grondslag voor deze verwerking is de overeenkomst die wij hebben gesloten met klanten en leveranciers. Indien wij tóch persoonsgegevens van klanten en leveranciers ten behoeve van administratieve doeleinden verwerken, is de uitvoering van de overeenkomst en voor marketingdoeleinden vanuit gerechtvaardigd belang. De bewaartermijn van de betreffende gegevens is tijdens de uitvoering van de overeenkomst en aansluitend maximaal 7 jaar op grond van de wettelijke fiscale bewaartermijn. Gegevens kunnen zijn:
Offertes
Orderbevestigingen
Facturen
Soortgelijke documenten

Persoonsgegevens van sollicitanten
Gegevens rond de sollicitatie worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, namelijk het werven van personeel ten behoeve van het uitvoeren van onze diensten. Wij verwijderen uw sollicitatiegegevens uiterlijk na het einde van de sollicitatieperiode tenzij anders afgesproken. Gegevens kunnen zijn:
Voor- en achternaam
Geboortedatum
Adres
Telefoonnummer
Nationaliteit
Burgerlijke staat
Alle overige in uw sollicitatie vermelde persoonsgegevens

Wij verwerken in het kader van cameratoezicht geen persoonsgegevens. Ten behoeve van de beveiliging van ons terrein en pand verwerken wij geen persoonsgegevens van medewerkers, klanten, leveranciers en overige bezoekers. Het doel is bescherming van bedrijfsmiddelen en klanteigendom en het voorkomen van criminaliteit en fraude.
De bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens is maximaal 1 week. In de situatie dat er een incident is vastgelegd, worden de betreffende beelden bewaard tot het incident is afgehandeld. De grondslag voor deze verwerking is het gerechtvaardigd belang in het kader van beveiliging. De bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens is ca. 2 weken.

Mailings
Wij kunnen onze relaties via mailingen informeren over relevante informatie. Uiteraard kunt u zich op ieder moment afmelden voor dergelijke mailingen.

Nieuwsbrieven
Wij verwerken de volgende persoonsgegevens, b.v. het versturen van onze (digitale) nieuwsbrieven: De gegevens die wij hiervoor nodig hebben, zijn
Bedrijfsnaam
Postadres zakelijk
(eventueel) e-mailadres zakelijk

Het initiatief voor deze nieuwsbrief ligt bij ons.

Wij verwerken geen persoonsgegevens van abonnees voor het toesturen van onze nieuwsbrief. De bewaartermijn van de betreffende persoonsgegevens is de periode van het abonnement op de nieuwsbrief.

Beveiligingsmaatregelen
Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking. Voorbeelden van deze maatregelen zijn:
geheimhoudingsverklaring medewerkers
autorisatiebeleid medewerkers
wachtwoordbeleid
opzetten van een firewall
regelmatig maken van back-ups
instructies aan medewerkers
toezien op de naleving van de maatregelen

Bewaren
Gegevens die naar onze mening nodig zijn om vorderingen tegen ons te beoordelen en te voorkomen of om strafrechtelijke procedures in te stellen of om vorderingen tegen u, ons of derden te voorkomen, kunnen door ons worden bewaard zo lang de betreffende procedures zouden kunnen worden ingesteld.

 

Inzage en wijzigen van persoonsgegevens
U beschikt als betrokkene over een aantal rechten:
Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoons-gegevens die wij van u verzameld hebben;
Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin wij verplicht zijn uw gegevens te bewaren om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen;
Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder;
Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
Het recht om de gegeven toestemming in te trekken. Maar, er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin wij bevoegd zijn uw gegevens te blijven verwerken, met name indien de verwerking daarvan een vereiste is om aan onze juridische en fiscale verplichtingen te voldoen.

Doorgeven van persoonsgegevens buiten de EU
Nee, wij geven geen persoonsgegevens door buiten de EU.

Cookiebeleid
Wij maken op onze website geen gebruik van cookies.

Wijzigingen in deze verklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement als gevolg van nieuwe ontwikkelingen. Wij adviseren u daarom om deze verklaring regelmatig op eventuele wijzigingen te controleren.

Vragen of klachten
Mocht u nog nadere informatie willen of vragen of klachten hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen met de functionaris gegevensbescherming binnen onze organisatie is de heer J. Douwes, controller en functionaris gegevensbescherming

Als we er samen niet uit komen heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder op het gebied van privacybescherming.

Indien u als bezoeker besluit om zich te registreren dan wel informatie achter te laten op deze internetsite, dan stemt u in met het gebruik van uw gegevens in overeenstemming met dit privacy statement.

Back to top